Istnieje pięć głównych typów elementów konstrukcyjnych stalowych tworzących ramę stalową – napinacze, ściskane elementy konstrukcyjne, elementy zginające, łączone elementy siłowe i ich połączenia. Elementy naciągowe są zwykle stosowane jako elementy środnika i pasa w kratownicach i belkach stalowych. Idealnie elementy naciągowe przenoszą siły rozciągające lub siły ciągnące i zakłada się, że ich połączenia końcowe są przegubowe. Połączenia kołkowe zapobiegają przyłożeniu na element konstrukcyjny jakichkolwiek momentów (rotacyjnych) lub sił ścinających. Elementy uciskowe są również traktowane jako kolumny, podpory lub słupy. Są to pręty pionowe lub elementy środnika i cięciwy w kratownicach i belkach, które są ściskane lub walcowane. Pręty gnące znane są również jako belki, dźwigary, belki, legary, spandrele, płatwie, nadproża i pasy.

 

Każdy z tych elementów ma swoje własne zastosowanie konstrukcyjne, ale zazwyczaj elementy gnące przenoszą momenty zginające i siły ścinające jako obciążenia podstawowe oraz siły osiowe i skręcanie jako obciążenia wtórne. Połączone elementy siłowe są powszechnie znane jako słupy belkowe i podlegają zginaniu i ściskaniu osiowemu. Połączenia są tym, co łączy cały budynek. Członkowie ci dołączają do tych członków i muszą zapewnić, że działają razem jako jedna jednostka.

Budowa domów energooszczędnych i ekologicznych

Niektóre korzyści środowiskowe wynikające z izolacji są oczywiste. W domu stalowym lub budynku ze stali izolacja zmniejsza zużycie energii, co z kolei zmniejsza zanieczyszczenie i redukuje zużycie wody (wykorzystywanej w produkcji energii elektrycznej). Jednak o ile wszystkie rodzaje izolacji generalnie zmniejszają zużycie energii, o tyle poszczególne rodzaje izolacji mogą w inny sposób wpływać na środowisko naturalne:

  • Wpływ produkcji izolacji w domach szeregowch
  • Procent zawartości poddanych recyklingowi
  • Możliwość ponownego użycia lub recyklingu
  • Energia ucieleśniona „oraz wyroby izolacyjne
    hale i magazyny ze stali w uslugach budowlanych

Podczas badania produktów izolacyjnych można natknąć się na odniesienia do „ucieleśnionej” lub „wbudowanej” energii, która jest energią używaną do wytworzenia produktu. Niektóre rodzaje izolacji twierdzą, że mają najniższą ucieleśnioną energię. Twierdzenia te należy jednak dokładnie przeanalizować. Green Seal, jedna z czołowych organizacji certyfikujących ekologiczne produkty, tworzy zielony standard dla architektonicznych produktów izolacyjnych. Organizacja nie będzie jednak traktować energii ucieleśnionej jako elementu certyfikacji. W swojej szczegółowej „Rationale” na temat czynników określających normę, organizacja wyjaśnia pominięcie. Obliczanie ucieleśnionej energii jest bardziej skomplikowane niż dzielenie rachunków za energię w fabryce przez ilość wyprodukowanego materiału izolacyjnego. Oczekuje się, że ocena ilości energii ucieleśnionej dla poszczególnych wyrobów izolacyjnych będzie złożona i czasochłonna, a nie praktyczna do weryfikacji w ramach procesu certyfikacji Green Seal „. Ta bezstronna decyzja podjęta przez bezstronną stronę trzecią sugeruje, że trafność zawartych w niej oświadczeń energetycznych może budzić wątpliwości, jeżeli nie zostaną one w pełni zweryfikowane. Pamiętając o tym, należy się upewnić, że przeanalizujemy wszelkie roszczenia dotyczące ucieleśnionej energii w celu zastosowania zasadnej, uzasadnionej metodologii.
EPD do wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej

Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD) dostarczają informacji na temat liczby oddziaływań na środowisko izolacji z luźnego wypełnienia wełny mineralnej i płyt z wełny mineralnej w ciągu ich cyklu życia podczas świadczenia usług budowlanych. Dokumenty EPD nie wskazują na spełnienie kryteriów środowiskowych lub społecznych i mogą mieć skutki, których nie obejmują.